Din 2017, anumite PFA sunt obligate să îşi schimbe actele de înregistrare

SC N&C CONSULTING SRL

Sediul social: Leamna de Sus, nr.248, jud. Dolj

Birou: Craiova, str. Cl Bucuresti, nr.287A, Dolj

CF RO 17115838   J16/64/14.01.2005

Tel: 0251-481133; Fax: 0351-431604

 Email: office@consulting-nc.ro

Data: 02.04.2024

În vederea derulării activităţii de consultanţă şi informare continuă, vă prezentăm în sinteză, în ordinea publicării, cele mai importante acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 25 – 31 martie 2024

Sumar:

1. Ordinul nr. 831/2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –  aprobă Schema de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin prioritatea 5Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical“ care vizează acțiunea A – Operațiuni strategice predefinite din cadrul Programului Sănătate, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Ordinul nr. 497/660/2024 – stabileste la valoarea de 640 lei suma lunară care se poate acorda sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2024.

3. Ordonanța de urgență nr. 30/2024 modifică si completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu privire la regimului de marcare cu timbre fiscale și a produselor care conțin tutun.

Totodată, actul normativ prevede și măsuri ce vizează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, cu privire la nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum și a extinderii până la 31 mai 2024 a perioadei în care nu se aplică sancțiuni pentru această faptă, fără a  amenzi.

4. Ordinul nr. 410/2707/2024, prevede stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024, de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 430 lei/ eveniment.

5. Ordonanța de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Importanta reglementare adusă de OUG este cea legată de întreprinderile legate și ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor!!!!

Termenul până la care trebuie declarată la ANAF ieșirea din sistemul de impozitare al microîntreprinderilor a fost extins până la data de 15 aprilie 2024.

Pentru fiecare act normativ punctăm principalele prevederi, mai jos:

1. Ordinul nr. 831/2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin prioritatea 5 “Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical” care vizează acțiunea A – Operațiuni strategice predefinite din cadrul Programului Sănătate Monitorul Oficial nr. 263 din 27 martie 2024.

Ordinul aprobă Schema de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin prioritatea 5Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical“ care vizează acțiunea A – Operațiuni strategice predefinite din cadrul Programului Sănătate, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Schema de ajutor de stat este finanțată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, asigurate prin Programul Sănătate și se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

2. Ordinul nr. 497/660/2024, Ministerul Finanțelor, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2024Monitorul Oficial nr. 268 din 28 martie 2024.

Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2024 a fost stabilită de Ordinul nr. 497/2024.

Pentru semestrul I al anului 2024, începând cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 640 lei.

Valoarea nominală se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2024, respectiv august 2024 şi septembrie 2024.

3. Ordonanța de urgență nr. 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung Monitorul Oficial nr. 272 din 29 martie 2024.

OUG nr. 30/2024 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Principalele modificări aduse OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizează:

– Introducerea regimului de marcare cu timbre fiscale și a produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, similar cu cel aplicat produselor din tutun prelucrat, având în vedere necesitatea respectării obligației de punere pe piață, începând cu 20 mai 2024, a pachetelor unitare de produse din tutun;

– Introducerea obligației de a depozita produsele recepționate doar în spațiile declarate și autorizate pentru recepția produselor accizabile, în situația în care nu se utilizează opțiunea de livrare directă, precum și introducerea unei infracțiuni pentru nerespectarea acestei obligații, pentru a evita eludarea prevederilor legale privind plata anticipată a accizelor în cazul destinatarilor înregistrați;

– Înlocuirea sintagmei „document de rezervă” care atestă încheierea deplasării produselor accizabile cu sintagma „raportul de primire de rezervă pentru deplasări de mărfuri accizabile” sau cu “raport de export de rezervă pentru deplasări de mărfuri accizabile în regim suspensiv de accize”, după caz;

– Completarea în mod corespunzător a infracțiunii prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, având în vedere intervenția legislativă prin Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023, adusă art. 345 alin. (3) din Codul fiscal, în sensul în care, pe lângă produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a) – e) din Codul fiscal, și în cazul alcoolului și anumitor băuturi alcoolice s-a stabilit plata anticipată a accizelor.

Totodată, actul normativ prevede și măsuri ce vizează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura:

Modificarea prevederilor art. LIX alin. (7) și (8) din Legea nr. 296/2023 în vederea identificării exacte a faptei sancționate pentru nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum și a extinderii până la 31 mai 2024 a perioadei în care nu se aplică sancțiuni pentru această faptă, pentru asigurarea condițiilor necesare persoanelor impozabile de a își continua adaptarea procedurilor/sistemelor pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, fără a suporta amenzi.

4. Ordinul nr. 410/2707/2024, Ministerul Finanțelor, privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024Monitorul Oficial nr. 272 din 29 martie 2024.

Ordinul nr. 410/2024 prevede stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024.

Pentru semestrul I al anului 2024, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 430 lei/ eveniment.

Valoarea nominală se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2024, respectiv august 2024 şi septembrie 2024.

5. Ordonanța de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024.

Actul normativ stabilește, printre altele, continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile disponibile din PNRR, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020.

Continuă şi în anul 2024 derularea ”Programului social naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalităţii”, prin crearea condițiilor pentru asigurarea creditelor de angajament necesare derulării acestui program.

Importanta reglementare adusă de OUG este cea legată de întreprinderile legate și ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor!!!!

Termenul până la care trebuie declarată la ANAF ieșirea din sistemul de impozitare al microîntreprinderilor a fost extins până la data de 15 aprilie 2024.

Potrivit OUG, se consideră că două firme sunt legate în următoarele condiții:

– persoana juridică română deține la cealaltă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere ale/ai celeilalte persoane juridice române;

– persoana juridică deține la persoana juridică română care verifică condiția, direct şi/sau indirect, peste de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere ale/ai persoane juridice române;

– persoana juridică română este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică;

acţionarul/asociatul persoanei juridice române care deţine, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, desfăşoară activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În acest caz, veniturile persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.

De asemenea, noua OUG aduce amendamente și la regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Codul fiscal prevede, la art. 52, alin. 5^1, că „în cazul microîntreprinderii care, în cursul anului, se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1), suplimentar față de regulile prevăzute la alin. (5), limita fiscală privitoare la plafonul de 500.000 euro, prevăzută la alin. (1), se verifică luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate”.

Noua OUG introduce, la articolul 52, după alineatul (5^1), un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins: „În aplicarea prevederilor alin. (5^1), împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (1^1) lit. d) se cumulează și o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV.”

Vă doreşte mult succes,

echipa N&C Consulting

Follow us on Social Media

Soluții de consultanță pentru afacerea ta.

Contact

Contactează-ne

Cum te putem ajuta?

Edit Content    ©2023. NC Consulting. All Rights Reserved.

    Scroll to Top